Przejdź do zawartości

Polityka prywatności

Uczestnik pozostawiający opinię w formularzu na temat swojej ulubionej księgarni w Poznaniu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Wydawnictwo informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wm.poznan.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wybrania najlepszej opinii o księgarni niezależnej pozostawionej w formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty: uczestniczące w przyznaniu nagród za pozostawienie najlepszej opinii o księgarni.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyznania nagrody.