Przejdź do zawartości

Regulamin konkursu

REGULAMIN OTWARTEGO NABORU NA REALIZACJĘ WYDARZEŃ KULTURALNYCH W POZNAŃSKICH KSIĘGARNIACH NIEZALEŻNYCH „FEST KSIĘGARNIA”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki udziału w otwartym naborze na realizację wydarzeń kulturalnych w poznańskich księgarniach niezależnych „Fest Księgarnia” (zwany dalej Naborem).
 2. Organizatorem Naboru jest Miasto Poznań,pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (dalej jako „Organizator”), a operatorem Wydawnictwo Miejskie Posnania z siedzibą w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Poznania pod numerem RIK – XV, NIP: 778 147 63 90, REGON: 301605598 (dalej jako „Wydawnictwo”).
 3. Nabór objęty jest honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania – Grzegorza Jury.

§ 2

Cele Naboru i rodzaje zgłaszanych projektów

 1. Celami Naboru są:
 1. promocja i wsparcie finansowe księgarń kameralnych w Poznaniu, które swoją działalnością przyczyniają się do promocji czytelnictwa w mieście;
 2. budowanie i utrzymanie relacji między czytelnikami a księgarniami niezależnymi;
 3. oferowanie ciekawego programu wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców Poznania.
 4. W ramach Naboru mogą być zgłoszone wszelkie projekty kulturalne (dalej jako „Projekty”), które zmierzać będą do realizacji celów opisanych w ust. 1, a w szczególności, wydarzenia promujące książki i pasje czytelnicze (dla dorosłych i dzieci), np.: spotkania autorskie i dyskusyjne, premiery literackie, debaty, warsztaty, spacery, wspólne czytanie, inne działania performatywne lub muzyczne.

§ 3

Uczestnicy Naboru

 1. W Naborze mogą wziąć udział księgarnie kameralne, zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta Poznania (dalej również jako Wnioskodawcy).
 2. Przez „księgarnie kameralne” rozumie się księgarnie indywidualne, stacjonarne lub antykwariaty księgarskie, zarówno specjalistyczne, jak i ogólnoasortymentowe, prowadzące działalność w nie więcej niż czterech księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Poznaniu.

§ 4

Terminy i zasady zgłaszania projektów

 1. Nabór Projektów będzie trwał od 30 sierpnia do 30 września 2023 r.
 2. Wnioskodawcy zobowiązani są̨ do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1), według wytycznych zawartych w formularzu i niniejszym regulaminie, na adres mailowy: edukacja@wm.poznan.pl
 3. Termin realizacji Projektów powinien obejmować okres od 10 października do 30 listopada 2023 r.
 4. W ramach Naboru każdy Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa Projekty.
 5. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych określonych w regulaminie oraz niekompletne zostaną odrzucone.
 6. Pytania dotyczące Naboru można kierować mailowo pod adres: edukacja@wm.poznan.pl.
 7. W przypadku niewystarczającej liczby wniosków Organizator i Wydawnictwo zastrzegają sobie prawo do ogłoszenia naboru uzupełniającego.

§ 5

Ocena zgłoszeń

 1. Oceny Projektów dokona Komisja powołana przez Wydawnictwo (zwana dalej Komisją). Skład osobowy Komisji dostępny jest na stronie internetowej dot. Naboru.
 2. Komisja dokona analizy zgłoszeń spełniających kryteria formalne, biorąc pod uwagę:
 1. poziom merytoryczny i klarowność opisu Projektu;
 2. racjonalność planu i harmonogramu Projektu;
 3. walory artystyczne lub edukacyjne Projektu;
 4. realizację celów Naboru.
 1. Ogłoszenie wyników Naboru odbędzie się 10 października 2023 r. na stronie internetowej
  i w mediach społecznościowych Wydawnictwa.
 2. Dofinansowanie realizacji jednego Projektu wynosić będzie od 1 000 zł (słownie brutto: jeden tysiąc złotych) do 10 000 zł (słownie brutto: dziesięć tysięcy złotych). W uzasadnionych przypadkach Komisja może zadecydować o innym rozdzieleniu środków, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Łączna pula przyznanych w ramach Naboru dofinansowań nie może przekroczyć 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 6

Zasady realizacji i rozlicznie Projektów

 1. Kwota przyznana Wnioskodawcy na realizację Projektów może być przeznaczona tylko na działania wskazane w budżecie Projektu opisane w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Kwoty wskazane w budżecie Projektu mogą być w szczególności przeznaczone na: wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło (koszty osobowe), zakup materiałów, np. plastycznych (koszty materiałów), koszty organizacyjne i inne, np. udźwiękowienia (koszty usług).
 3. Wnioskodawcy, których Projekty zostaną wybrane przez Komisję, są zobowiązani do podpisania porozumienia z Wydawnictwem. Wzór porozumienia stanowi załącznik 2 do regulaminu.
 4. Środki na realizację Projektów będą przekazane w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Wydawnictwu prawidłowo wystawionejfaktury VAT, na wskazane w niej przez Wnioskodawcę konto bankowe.
 5. Wnioskodawcy realizujący Projekty są zobowiązani do przekazywania Wydawnictwu wszelkich materiałów promocyjnych lub dokumentujących realizację projektów do uprzedniej akceptacji oraz do bieżącej współpracy przy realizacji Projektu.
 6. Wnioskodawcy są zobowiązani do zamieszczenia informacji w brzmieniu: Zrealizowano ze środków Miasta Poznania w ramach otwartego naboru na realizację wydarzeń kulturalnych w poznańskich księgarniach niezależnych „Fest Księgarnia” na wszystkich materiałach dot. realizacji Projektu, w szczególności promocyjnych i informacyjnych.
 7. Wnioskodawcy są zobowiązani do przekazania Wydawnictwu sprawozdania z realizacji Projektu, zawierającego wykaz zrealizowanych działań oraz poniesionych wydatków, w terminie 10 dni od daty zakończenia realizacji Projektu, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (załącznik 3) na adres: edukacja@wm.poznan.pl.
 8. Organizator i Wydawnictwo zastrzegają sobie prawo do żądania przekazania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na realizację Projektu.

§ 7

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań oraz Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.poznan.pl (Organizator) oraz iod@wm.poznan.pl (Wydawnictwo);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Naboru, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. Dane, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratorów;
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji Naboru;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Naborze;
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, z wyłączeniem zmiany zasad naboru i przyznawania dofinansowania przewidzianych w § 5 regulaminu. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej Wydawnictwa: wmposnania.pl.
 3. Kwestie sporne związane ze stosowaniem Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Załączniki: