Przejdź do zawartości

Regulamin konkursu

„FEST KSIEGARNIA”
PLEBISCYT NA ULUBIONĄ KSIĘGARNIĘ POZNANIAKÓW
REGULAMIN

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Celem plebiscytu na ulubioną księgarnię poznaniaków „Fest księgarnia”, zwany dalej „Plebiscytem”, jest promocja księgarni kameralnych w Poznaniu, które swoją działalnością przyczyniają się do promocji czytelnictwa w mieście.

2. W Plebiscycie mogą wziąć udział księgarnie kameralne, zlokalizowane w granicach administracyjnych m.st. Poznania.

3. Jako „księgarnie kameralne” definiuje się księgarnie indywidualne, stacjonarne i/lub antykwariaty księgarskie, zarówno specjalistyczne, jak i ogólnoasortymentowe, prowadzące działalność w nie więcej niż 4 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Poznaniu i opłacać podatki w Poznaniu.

4. Organizatorami Plebiscytu jest Miasto Poznań, a operatorem Wydawnictwo Miejskie Posnania, zwane dalej Wydawnictwem.

5. Plebiscyt objęty jest honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania – Grzegorza Jury.

§ 2

Warunki głosowania

1. Księgarnie kameralne, które będą brały udział w Plebiscycie będą zamieszczone na zamkniętej liście księgarń, określonej w formularzu dostępnym na stronie festksiegarnia.poznan.pl. Listę księgarń ustalą podmioty, o których mowa w § 1 ust. 4, na podstawie danych z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń: www.obk.pik.org.pl (stan na 5.05.2022 r.).

2. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza, który będzie opublikowany pod adresem festksiegarnia.poznan.pl. 

3. Termin Plebiscytu zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie festksiegarnia.poznan.pl.

4. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. 

5. Głosujący na księgarnię kameralną przy ocenie bierze pod uwagę: 

1) sposób prezentacji oferty księgarni; 

2) organizację wydarzeń promujących książki i pasje czytelnicze (dla dorosłych i dzieci), takie jak np.: spotkania autorskie i dyskusyjne, premiery literackie, debaty, warsztaty literackie, konkursy, koncerty, pokazy filmów; 

3) poziom obsługi klienta, w tym poziom doradztwa; 

4) aktywność online oraz formy kontaktu z klientem w czasie pandemii; 

5) budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. 

6. Jedna osoba może oddać jeden głos na jedną księgarnię kameralną do wyboru z zamkniętej listy księgarń określonej w formularzu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

7. W trakcie głosowania istnieje możliwość wyrażenia opisowej opinii o wybranej księgarni niezależnej w odpowiednim polu formularza, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

8. Uprawnione do wzięcia udziału w głosowaniu internetowym w ramach Plebiscytu są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki: 

1) w formularzu do głosowania podadzą swój adres e-mail i wyrażą zgodę (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo Miejskie Posnania;

2) potwierdzą (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści;

3) oddadzą głos poprzez zaznaczenie pola „zagłosuj” pod nazwą wybranego nominowanego;

4) poprawnie zweryfikują swój adres e-mail poprzez zatwierdzenie linku otrzymanego na swój adres mailowy.

§ 3

Wybór laureatów i nagrody

1. Dziesięć księgarń, które otrzymają najwyższą liczbę głosów w głosowaniu, otrzymuje tytuł „Fest księgarnia” oraz nagrody pieniężne:  I nagroda wynosi 10 000 zł (słownie brutto: dziesięć tysięcy złotych), II nagroda 8 000 zł (słownie brutto: osiem tysięcy złotych), III nagroda wynosi 6 000 zł (słownie brutto: sześć tysięcy złotych brutto) oraz siedem wyróżnień wynoszących po 4 000 zł (słownie brutto: cztery tysięcy złotych). W przypadku, gdyby dwie lub więcej księgarnie otrzymały równą liczbę głosów, Organizatorzy Plebiscytu mogą zadecydować o innym rozdzieleniu środków na nagrody pieniężne, które nie przekroczą łącznej kwoty 52 000 zł (słownie brutto: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 

2. Księgarnie, o których mowa w ust. 1 powyżej otrzymają tytuł „Fest Księgarnia”, którego w celach promocyjnych mogą używać przez okres 12 miesięcy od daty przyznania nagrody. 

3. Trzy pierwsze księgarnie otrzymają również nagrody niematerialne w postaci pakietu promocyjnego (artykuł w miesięczniku „IKS. Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”, 5-minutowy materiał wideo umieszczony na portalu Video.poznan.pl oraz post opublikowany na oficjalnym profilu miasta Poznania na portalu Facebook.pl).

4. Komisja złożona z przedstawicieli organizatora oraz współorganizatorów sporządzi protokół
z głosowania, który będzie podstawą do wypłaty nagród pieniężnych i przyznania tytułu. 

5. Warunkiem wypłacenia nagród, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest zobowiązanie Księgarń do ekspozycji 3 tytułów z kategorii „posnaniana” wskazanych przez organizatora Plebiscytu, w terminie uzgodnionym odrębnie. 

6. Spośród opinii, o których mowa w § 2 ust. 7, komisja dokona wyboru najciekawszych opinii, a ich autorom zostaną przyznane bony na zakup książek we wskazanej w formularzu księgarni: I bon w wysokości 800 zł (słownie brutto: osiemset złotych), II bon w wysokości 600 zł (słownie brutto: sześćset złotych), III bon w wysokości 400 zł (słownie brutto: czterysta złotych) oraz 7 wyróżnień po 200 zł (słownie brutto: dwieście złotych). 

7. Opinie pracowników Wydawnictwa nie będą brały udziału w wyborze, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

8. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

9. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej festksiegarnia.poznan.pl.

10. Bony, o których mowa w § 3 ust. 4, upoważniają do jednorazowego zakupu dowolnej liczby książek do kwoty wskazanej na bonie w terminie do 30.11.2022 r. w księgarni wskazanej w formularzu do głosowania przez czytelnika.

§ 4

Nagroda specjalna

1.  Plebiscytowi będzie towarzyszyła nagroda specjalna za szczególne osiągnięcia Księgarni w zakresie popularyzacji czytelnictwa i promocji książki. 

2. Księgarnie, o których mowa w § 1, będą mogły przesłać zgłoszenie zawierające dokumentację swoich działań/osiągnięć. Działania/osiągnięcia te mogą dotyczyć organizacji różnorodnych wydarzeń dla czytelników, warsztatów, spotkań, akcji internetowych, promocyjnych itp., które miały miejsce
w przedziale od 5.07.2021 r. do 31.07.2022 r. w Poznaniu.

3. Zgłaszający zobowiązany jest do przesłania krótkiego opisu działań wraz z dokumentacją fotograficzną. 

4. Zgłoszenie należy przesłać do 31.07.2022 r. do g. 23:59 na adres: edukacja@wm.poznan.pl

5. Zgłoszenia zostaną ocenione przez kapitułę powołaną przez Organizatora plebiscytu, która dokona wyboru 3 najlepszych osiągnięć/działań i przyzna 3 nagrody pieniężne w wysokości po 2 000 zł (słownie brutto: dwa tysiące złotych).

6. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie Konkursu bez podania przyczyny, o czym zobowiązują się poinformować niezwłocznie na stronie festksiegarnia.poznan.pl.

2. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

3. W przypadku wykrycia nadużyć w głosowaniu internetowym (w szczególności poprzez zastosowanie botów, kupowanie głosów) Organizator ma prawo do anulowania nieprawidłowo oddanych głosów.

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, bądź innych danych uniemożliwiających  lub opóźniających wręczenie przekazanie nagrody.

5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wydawnictwo.

6. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Wydawnictwo informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania,
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wm.poznan.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wybrania najlepszej opinii o księgarni niezależnej pozostawionej w formularzu, o którym mowa w § 2 ust. 2 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty: uczestniczące w przyznaniu nagród za pozostawienie najlepszej opinii o księgarni.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyznania bonu.